Ji Jing Jun and Shou + Screenwriter: Wu Chai Shi Man Hua She